เลขที่ :  HR-GFCA:00036/2563
  วันที่ :  6 ก.ค. 2563

ใบสมัครงาน
Application Form

     

100 x 120 pixels
  สมัครตำแหน่ง (เรียงตามความสนใจ)
Position desired
*
 
  1. 2.  
 * ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก
How did you learn about this job vacancy?
   
  หนังสือพิมพ์ชื่อ (Newspaper) Internet (Website)  
  พนักงานในบริษัทชื่อ (Personal Recommendation) อื่น ๆ (Other) รูปภาพ :

*ชื่อ ( นาย  / นาง / นางสาว)  *นามสกุล
*Name ( Mr. / Mrs. / Miss)   *Surname
*บัตรประชาชนเลขที่
I.D. Card No.
*วัน เดือน ปี เกิด
Date of Birth
*อายุ
Age
ปี*ส่วนสูง
Height
ซม.*น้ำหนัก
Weight
กก.
*ภูมิลำเนาเดิม
Birth Place
*เชื้อชาติ
Race
*สัญชาติ
Nationality
*ศาสนา
Religion
*ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก
Present Address
หมายเลขโทรศัพท์
Tel. No.
*โทรศัพท์เคลื่อนที่
Mobile Phone
*อีเมล์
E-mail Address
*สถานภาพครอบครัว
Marital Status
โสด
Single
แต่งงาน
Married
หย่า
Divorced
อื่น ๆ
Others

ระดับการศึกษา
Education
ระยะเวลาในการศึกษา (จาก, ถึง)
Year Attended (From, To)
ชื่อสถานศึกษาและจังหวัด
Name of school & Province
วิชาเอก / วิชาโท
Major / Minor
เกรดเฉลี่ย
GPA
มัธยมศึกษา
Secondary School *
-
อาชีวศึกษา / อนุปริญญา
Vocational School
-
ปริญญาตรี
Bachelor's Degree *
-
ปริญญาโท
Master's Degree
-
อื่น ๆ
Other Institute
-
 *            
ปัจจุบันนี้ไม่ได้ศึกษา
Not studying
กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่
Studying
ระดับการศึกษา
Education Level
สาขาวิชา
Major
ชื่อสถานศึกษา
Name of Institute
           

ภาษาต่างประเทศ (ระบุความสามารถ)
Foreign Languages (Competency)
      ดีมาก (Excellent) ปานกลาง (Fair) ไม่ดี (Poor)
ภาษาอังกฤษ (English) *   พูด (Speaking) *
  เขียน (Writing) *
ภาษาอื่น (Other) พูด (Speaking)
  เขียน (Writing)
คอมพิวเตอร์ (ระบุ โปรแกรมสำเร็จรูป, ระบบ, ภาษา)
Computer (Software, System, Languages) *
             
1.  
2.  
3.